Modlitwa o pokój 23.XI.2014 Tekst nabożeństwa.

Nieszpory

 Kapłan: Błogosławiony Bóg nasz w każdym czasie, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

            Lektor: Amen. Chwała Tobie Boże nasz, chwała Tobie.

Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, Skarbnico wszelkiego dobra i życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas, i oczyść nas od wszelkiej zmazy, i zbaw, o Dobry, dusze nasze.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy).

   Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami:: Panie, oczyść grzechy nasze; Władco, przebacz nieprawości nasze; Święty dla imienia Twego, nawiedź i uzdrów niemoce nasze.

 Panie, zmiłuj się (3 razy).

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i  na wieki wieków, amen.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebiesiech! Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

  Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Lektor: Amen. Panie, zmiłuj się (12 razy).

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i  na wieki wieków, amen.  

Przyjdźcie pokłońmy się królowi naszemu, Bogu!

Przyjdźcie pokłońmy się i przypadnijmy do Chrystusa, Króla naszego i Boga!

Przyjdźcie pokłońmy się  i przypadnijmy do samego Chrystusa, Króla i Boga naszego!

Ps. 103 Błogosław, dusza moja, Panu! Panie, Boże mój, bardzoś się możnym okazał. Oblokłeś się w chwałę i ozdobę, przyodziałeś się światłością jakby szatą. Ty rozciągasz niebo jak skórę, pokrywasz wodami wierch jego, czynisz obłoki wozem twoim, przechadzasz się na skrzydłach wiatrów. Czynisz z aniołów twoich wichry, a ze sług twoich ogień palący. Ty osadziłeś ziemię na podstawie jej, nie zachwieje się na wieki wieków. Głębina jest jej odzieniem jak szata, ponad górami stały wody. Na groźbę twoją uciekną, ulękną się głosu gromu twego. Podnoszą się góry i zniżają doliny na miejsce, któreś im założył. Założyłeś kres, którego nie przestąpią, i nie wrócą się pokryć ziemi. Ty wypuszczasz źródła po dolinach, pomiędzy górami popłyną wody. Będą pić wszystkie zwierzęta polne, osły dzikie czekać będą w pragnieniu swoim. Nad nimi mieszkać będą ptaki powietrzne, spośród skał wydawać będą głosy. Ty skrapiasz góry z wysokości swoich, z owocu dzieł twoich nasyci się ziemia. Ty sprawiasz, że trawa rośnie dla bydło, a zioła na posługę ludzi, abyś wywodził chleb z ziemi, a wino  rozweselało serce człowieka; aby  rozjaśniało oblicze od oliwy, a chleb serce człowiecze wzmocnił. Nasycają się drzewa polne i cedry Libanu, które zasadził. Tam wróble będą się gnieździć, gniazdo czapli panuje nad nimi. Góry wysokie dla jeleni, opoki schronieniem dla jeżów. Uczynił księżyc na znak czasów, słońce poznało swój zachód. Przywiodłeś ciemność i nastała noc, w niej krążyć będą wszystkie zwierzęta leśne; młode lwy ryczą, by porywać i żądać od Boga pokarmu dla siebie. Wzeszło słońce i one się zgromadziły, i położą się w jamach swoich. Wynijdzie człowiek na robotę swoją i na prace swoje aż do wieczora. Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie! Wszystko w mądrości uczyniłeś, napełniona jest ziemia posiadłością twoją. Oto morze wielkie i szeroko rozlane, tam płazy, których nie masz liczby, zwierzęta małe i wielkie. Tam okręty płynąć będą; smok ten, któregoś stworzył, by naigrawać się z niego. Wszystko na ciebie czeka, abyś im dał pokarm czasu swego. Gdy ty im dasz, będą zbierać; gdy otworzysz rękę twoją, wszystko się dobrem napełnia. Ale gdy ty odwrócisz oblicze, zatrwożą się; jeśli zabierzesz ich ducha, ustaną i w proch swój się obrócą. Jeśli wypuścisz ducha twego, będą stworzone i odnowisz oblicze ziemi. Niechaj chwała Pańska będzie na wieki, dziełami swoimi będzie się weselił Pan, który patrzy na ziemię i czyni, że drży, który dotyka gór, i dymią. Będę grał Bogu memu, póki mnie życia staje. Niech mu będzie miła wymowa moja, a ja się będę rozkoszował w Panu. Niechaj znikną grzesznicy z ziemi, i źli ludzie tak, iżby ich nie było. Błogosław duszo moja, Panu!

            Słońce poznało swój zachód, przywiodłeś ciemność i nastała noc. Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, wszystko w mądrości uczyniłeś.

 

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

            Alleluja, Alleluja, Alleluja, Chwała Tobie, Boże. (Trzykrotnie)

Kapłan:W pokoju do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O pokój całego świata, stałość świętych Bożych Kościołów i zjednoczenie wszystkich, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: Za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą wchodzą do niej, do Pana

módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i najprzewielebniejszego arcybiskupa naszego Jeremiasza, za czcigodnych kapłanów, w Chrystusie diakonów, za cały stan duchowny i lud, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O zachowanie w opiece Bożej naszej ojczyzny, za jej władze zwierzchnie i wojsko Chrystusa miłujące, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: Za to miasto, za wszystkie miasta, wsie i krainy, i za wszystkich wiernych żyjących w nich, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O sprzyjającą pogodę, obfitość plonów ziemi i czasy spokojne, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: Za żeglujących, podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz o ich wybawienie, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O oczyszczenie  grzechów i nieprawości naszych, gorliwie do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O  zakorzenienie w nas przez łaskę Najświętszego Ducha nowego przykazania, abyśmy miłowali się wzajemnie i nie dogadzali sobie, do Pana

módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O  wykorzenienie w nas nienawiści, zawiści, wrogości i wszystkich

pozostałych żądz, które niszczą miłość braterską, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O wykorzenienie w nas żądzy miłości własnej i rozwinięcie cnoty miłości

braterskiej, sercem skruszonym do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O  to, abyśmy nie kochali świata i tego, co jest w świecie, lecz Boga i chwałę Jego oraz umiłowali pożytek bliźniego swego i i zbawienie, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O  to, abyśmy nauczyli się nie miłować nie tylko przyjaciół i braci naszych, ale także wrogów naszych prawdziwie miłowali i modlili się za wyrządzających nam krzywdy, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O to, abyśmy uważali na siebie i grzechy swoje zawsze widzieli, korzyli się przed Bogiem i ludźmi oraz nie osądzali brata swego, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O  to, aby została rozpalona w nas przez łaskę Najświętszego Ducha gorąca miłość do Boga i bliźniego swego, która na wieki nas wzajemnie i z Kościołem zjednoczy, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa, do Pana módlmy się.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: Przenajświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy.

Kapłan: Albowiem Tobie przynależy wszelka chwała, cześć i

pokłon, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i

na wieki wieków.

Chór: Amen.

Czytanie Psałterza.

Kyrie eleison (3) Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi / i  teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

             Ps.2 Czemu się wzburzyły narody, a ludy wymyślały próżne rzeczy? Stanęli razem królowie ziemi, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego: ?Potargajmy więzy ich i zrzućmy z siebie jarzmo ich!? Pan, który mieszka w niebiosach, wyśmieje się z nich,  i Pan szydzić z nich będzie. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swej potrwoży ich. A ja jestem ustanowiony królem od Niego nad Syjonem górą świętą Jego, bym głosił przykazanie Jego.? Pan rzekł do mnie: ?Tyś jest synem moim, jam ciebie dziś zrodził. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w twe dziedzictwo, a w posiadłość twą krańce ziemi. Będziesz nimi rządził laską żelazną, a jak naczynie garncarskie pokruszysz ich.? A teraz królowie, zrozumiejcie! Uczcie się wy, którzy sądzicie ziemię. Służcie Panu w bojaźni, a radujcie się Mu z drżeniem. Chwyćcie się nauki, by się przypadkiem nie rozgniewał Pan i byście nie zginęli z drogi sprawiedliwej, gdy się wkrótce zapali gniew Jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają!

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie, Boże (3) Kyrie eleison (3)

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 Ps. 13 Rzekł głupi w sercu swoim: ?Nie masz Boga?. Zepsuli się i obrzydliwymi się stali w uczynkach swoich; nie masz kto by czynił dobrze, nie masz aż do jednego. Pan z nieba spojrzał na synów człowieczych, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny albo szukający Boga. Wszyscy odstąpili, razem stali się nieużytecznymi; nie masz, kto by dobrze czynił, nie masz aż do jednego. Grobem otwartym jest gardło ich, językami swoimi zdradliwie sobie poczynali, jad żmijowy pod ich wargami. Usta ich pełne są  złorzeczenia i gorzkości, prędkie ich nogi na wylanie krwi. Zniszczenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali; nie masz bojaźni Bożej przed oczyma ich. Czyż nie poznają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy pożerają lud mój, jak kęs chleba? Pana nie wzywali: tam drżeli ze strachu, gdzie nie było strachu. Albowiem Pan jest w rodzie sprawiedliwym. Zamiary ubogiego wyszydziliście, iż Pan jest nadzieją jego. Któż da z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy odwróci Pan niewolę ludu swego, rozweseli się Jakub i rozraduje się Izrael.

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi / i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja, chwała Tobie, Boże (3) Kyrie eleison (3)

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi / i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ps. 132-133 Oto jak dobra i jak wdzięczna rzecz, mieszkać braciom społem!  Jak olejek na głowie, który spływa na brodę, brodę Aarona, który spływa na kraj odzienia jego, jak rosa Hermonu, która zstępuje na górę Syjon. Albowiem tam przeznaczył Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Otóż teraz błogosławcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy, którzy stoicie w domu Pańskim, w przedsieniach domu Boga naszego! W nocy podnoście ręce wasze ku świątyni i błogosławcie Pana! Niechaj cię błogosławi Pan z Syjonu, który stworzył niebo i ziemię!

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi i teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Alleluja. Alleluja. Alleluja, chwała Tobie, Boże (trzy razy).

            Wersety na ? Panie, wołałem do Ciebie?, Ps 140, 141, 129, 116.

Wersety śpiewane:

            Panie, wołałem do Ciebie, wysłuchaj mię! Posłuchaj głosu mego, gdy wołać będę ku Tobie!

Niech modlitwa moja wstępuje jak kadzenie przed oblicze Twoje, a podnoszenie rąk moich ? ofiara wieczorna!

Stichiry ton 7

Na 6Jeśli będziesz baczył na nieprawości, Panie: Panie, któż się ostoi? Albowiem u ciebie jest przebaczenie.

Podnieś Twoje oczy, o duszo moja! Na Bożą wejrzyj Opatrzność i łaskawość, jak niebiosa przychylił i na ziemię zstąpił, aby podnieś ciebie ze zła twoich żądz i postawić ciebie na opoce wiary. O, przedziwny i budzący bojaźń cud! Chwała Twemu wyniszczeniu, Przyjacielu człowieka.

            Dla imienia twego czekałem cię, Panie, czekała dusza moja na słowo jego, nadzieję miała dusza moja w Panu.

            Zobacz twoje wielce nieprawe czyny, o duszo moja! Zadziw się, że ziemia nosi Ciebie, jakże to nie rozstąpi się? Jakże to dzikie zwierzęta nie zjedzą ciebie? Jakże to słońce niezachodzące świecić tobie nie przestaje? Powstań, pokutuj i zawołaj do Pana: Zgrzeszyłem przed Tobą, zmiłuj się nade mną!

             Od straży porannej aż do nocy niechaj nadzieję ma Izrael w Panu.

Mając w Tobie nadzieję, wszechmocny Panie, Ciebie błagamy, abyś wybawił nas z wszelkich nieszczęść, żądz i buntów, abyśmy życie nasze przeszli w pokoju i żyjąc w czystości znaleźli w dniu Sądu Ciebie, łaskawego i miłosiernego Władcę.

            Bo u Pana miłosierdzie i obfite u niego odkupienie. A on odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości jego.

            Zorzami oświecani Trójcy, którzy z wiarą wam śpiewamy, oświećcie archaniołowie.

            Chwalcie Pana wszystkie narody, chwalcie go wszystkie ludy.

            Przez wspólnotę światła wtóre okazują się światłami doskonałymi, módlcie się, abyśmy stali przed Światłością pierwszą.

            Bo możne jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki.

            Cieniem skrzydeł waszych zachowujcie wszystkich wiernych przed duchami zła, rozpędzając ciemności.

            Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi / teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

Wszyscy z aniołami w pieśniach Bogurodzicy zaśpiewajmy, albowiem Zbawiciela świata zrodziła i po zrodzeniu znowu jest Dziewicą, świat wybawi z oszustwa zrodzeniem swoim i da nam pokarm niekończący się, która mlekiem karmiła wyzwoliciela dusz naszych.

Podczas wejścia śpiewa się:

Światłości cicha świętej chwały Nieśmiertelnego Ojca Niebieskiego, świętego Błogosławionego, Jezu Chryste. Przyszedłszy pod zachód słońca, już zmierzch  wieczorny widzimy. I pieśnią Ojca, Syna i  Świętego Ducha Boga sławimy, Boś godzien jest po wsze czasy, być opiewanym przez nadobne głosy. Synu Boży, co życie dajesz, przeto świat Cię sławi cały.

Prokimen: ton 8: Oto teraz błogosławcie Pana,/ wszyscy słudzy Pańscy.

Werset: Którzy stoicie w domu Pańskim, w dziedzińcach domu Boga naszego.

 Kapłan: Oto mądrość!

Lektor: czytanie proroctwa Jeremiasza

Kapłan: Bądźmy uważni!

 Lektor: Tak rzecze Pan: Czy ten, kto się przewrócił, nie powstanie? A kto się odwrócił, nie nawróci się znowu? Czemuż się tedy odwrócił się ten lud w Jeruzalem odwróceniem upornym? Uchwycili się kłamstwa i nie chcieli się nawrócić. Pilnowałem i słuchałem: żaden nie mówi, co dobrego, nie ma nikogo, kto by za grzech swój pokutował mówiąc: ?Cożem uczynił?? wszyscy się odwrócili od biegu swego, jak koń biegnący pędem ku bitwie. Kania w powietrzu poznała czas swój, a lud mój nie poznał sądu Pańskiego. Jakże możecie mówić: ?Mądrzy jesteśmy i zakon Pański jest u nas?? Zaprawdę, pióro kłamliwe pisarzów uczyniło kłamstwo. Zawstydzili się mądrzy, przestraszeni i pojmani są, bo słowo Pańskie porzucili i żadnej mądrości w nich nie ma. Przeto dam żony ich cudzoziemcom, pola ich dziedzicom; bo od najmniejszego, aż do największego wszyscy za łakomstwem idą, od proroka aż do kapłana wszyscy uprawiają kłamstwo. I leczyli rany córki ludu Mego ku zelżywości, mówiąc: ?Pokój, pokój!? ? gdy nie było pokoju. Zawstydzili się, bo obrzydliwość czynili albo raczej wcale nie chcieli się zawstydzić i rumienić się nie umieli: przeto padną między padającymi, czasu nawiedzenia swego powalą się, mówi Pan.

To mówi Pan: ?Niech nie chlubi się mądry mądrością swoją i niech nie chlubi się mężny męstwem swym, niech nie chlubi się bogaty bogactwem swoim; ale niech się tym chlubi, który się chlubi, że umie i zna Mnie, żem Ja jest Pan, który czynię miłosierdzie i sąd i sprawiedliwość na ziemi.

 Kapłan: Oto mądrość!

Lektor: czytanie Listu świętego Apostoła Pawła do Efezjan.

Kapłan: Bądźmy uważni!

Lektor: Bracia, wzmacniajcie się w Panu i w potędze siły Jego , Obleczcie się w zbroję Bożą, abyście się mogli ostać wobec zasadzek diabelskich. Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nikczemności na niebie. Dlatego weźcie zbroję Bożą, abyście się mogli sprzeciwić w dzień zły i być we wszystkim doskonali. Stójcie więc, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju; we wszystkim biorąc tarczę wiary, którą moglibyście zgasić wszystkie strzały ogniste najniegodziwszego;  i weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boże.

Czytanie Ewangelii według św. Jana

Rzecze Pan swoim uczniom: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś Życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał ? aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

 Modlitwa

 Pozwól, Panie, w wieczór ten ustrzec się nam od grzechu. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych, i Twoje imię pełne jest sławy i chwały na wieki. Amen. Niech twoja łaska, Panie, będzie nad nami, jak zaufaliśmy Tobie. Błogosławiony jesteś, Panie, naucz mnie Twych przykazań. Błogosławiony jesteś, Władco, daj mi zrozumieć Twoje przykazania. Błogosławiony jesteś, Święty, oświeć mnie Twymi przykazaniami. Panie, miłosierdzie Twoje trwa na wieki, dzieła rąk Twoich nie odstępuj. Tobie przynależy sława, Tobie przynależy pieśń, Tobie chwała przynależy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 Ektenia próśb

Kapłan: Dopełnijmy wieczorną modlitwę naszą do Pana.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją.

Chór: Panie, zmiłuj się.

Kapłan: O to, aby cały ten dzień był doskonały, święty, spokojny i bezgrzeszny, Pana prośmy.

Chór: Racz dać, o Panie.

Kapłan: O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża dusz i ciał naszych, Pana prośmy.

Chór: Racz dać, o Panie.

Kapłan: O przebaczenie i odpuszczenie grzechów i przewinień naszych, Pana prośmy.

Chór: Racz dać, o Panie.

Kapłan: O to, co dobre i pożyteczne dla dusz naszych, i o pokój dla świata, Pana prośmy.

Chór: Racz dać, o Panie.

O dokonanie reszty życia naszego w pokoju i pokucie, Pana prośmy.

Chór: Racz dać, o Panie.

Kapłan: O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bezbolesne, bez zawstydzenia, spokojne, i o dobre usprawiedliwienie na budzącym bojaźń Sądzie Chrystusa,

prośmy.

Chór: Racz dać, o Panie.

Kapłan: Przenajświętszą, przeczystą, błogosławioną, pełną chwały Władczynię naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi świętymi wspomniawszy, sami siebie, wszyscy siebie nawzajem i całe życie nasze Chrystusowi Bogu

oddajmy.

Chór: Tobie, Panie.

Kapłan: Przez szczodrobliwość Jednorodzonego Twego Syna, z którym błogosławiony jesteś wraz z Najświętszym i Dobrym, i Życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Chór: Amen.

Kapłan: Pokój wszystkim.

Chór: I duchowi twemu.

Wersety i stichery ?na stichownie? ton 7:

Jak marnotrawny syn przyszedłem, przyjmij mnie przypadającego, Szczodry, jak jednego z najemników Twoich, Boże, i zmiłuj się nade mną, Przyjacielu człowieka.

            Ku Tobie podniosłem oczy moje, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług w rękach panów swoich, jak oczy służebnicy w rękach pani swej, tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu.

            Jak wpadły między zbójców i poraniony, tak i ja wpadłem w liczne grzechy i zraniona jest dusza moja, do kogóż przybiegnę, winny? Tylko do Ciebie, Lekarza łaskawego dla dusz, wylej na mnie, Boże, wielkie miłosierdzie Twoje

            Zmiłuj się nad nami Panie, zmiłuj się nad nami, bośmy  bardzo napełnieni wzgardą; bo jest napełniona dusza nasza pośmiewiskiem bogatych i wzgardą pysznych. (Ps 122)

Męczennikom: Chwała Tobie, Chryste Boże, Apostołów chwało, męczenników radości , którzy głosili Trójcę jednoistotną.

Chwała, i teraz. Teotokion: ?Raduj się? wołamy do Ciebie z aniołem, Oblubienico Boża, pałacem i bramą, tronem ognistym nazywając Ciebie, i niesieczoną górą, i krzakiem niespalającym się.

             Teraz puszczasz, Panie, sługę Twego w pokoju, według słowa Twego, gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, które zgotowałeś przed obliczem wszystkich narodów . Światłość na objawienie pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. (Łk 2,29-32)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy).

   Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami:: Panie, oczyść grzechy nasze; Władco, przebacz nieprawości nasze; Święty dla imienia Twego, nawiedź i uzdrów niemoce nasze.

 Panie, zmiłuj się (3 razy).

 Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i  na wieki wieków, amen.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebiesiech! Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Kapłan: Albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Troparion, ton 4:

Chryste, który związkiem miłości związałeś apostołów Twoich, i nas, uczniów Twoich i sługi Twoje silnie zwią z miłością, abyśmy spełniali przykazania Twoje i bez fałszu wzajemnie miłowali się, dla modlitw Bogurodzicy, jedyny Przyjacielu człowieka.

Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i  na wieki wieków, amen.

Teotokion: Czas się kończy, miłość wyczerpuje się, zło tryumfuje, któż może nam pomóc, jeśli Ty, cudowna Matko, nie ogrodzisz nas krzyżem Syna swego.

Kapłan: Zmiłuj się nad nami, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, prosimy Cię, wysłuchaj i zmiłuj się.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy).

Kapłan: Jeszcze módlmy się za wielce błogosławionego metropolitę naszego  Sawę, za najprzewielebniejszego arcybiskupa naszego Jeremiasza i za wszystkich w Chrystusie braci naszych.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy).

Kapłan: Jeszcze módlmy o zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej władze zwierzchnie i wojsko Chrystusa miłujące, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie, we wszelkiej pobożności i czystości.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy).

Kapłan: Jeszcze módlmy się za błogosławionych i zawsze godnych pamięci świątobliwych patriarchów prawosławnych, za fundatorów tej świątyni Bożej;

i za wszystkich zmarłych prawosławnych ojców, braci i sióstr naszych, którzy w tym mieście i w różnych miejscach spoczywają.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy).

Kapłan: Jeszcze módlmy się za ofiarodawców i dobroczyńców tego świętego i czcigodnego domu Bożego, za pracujących, śpiewających i za tu obecny lud, oczekujący od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy).

Kapłan: Dałeś, Władco, przykazanie nowe swoim uczniom, aby się wzajemnie

miłowali, odnów je łaską Najświętszego Twego Ducha w duszach i sercach

naszych, modlimy się do Ciebie, wysłuchaj i łaskawie zmiłuj się.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy)

Kapłan: Zakorzeń w nas miłość Twoją, szczodrobliwy Panie, abyśmy miłowali nie

Tylko braci i przyjaciół, ale także wrogów naszych prawdziwie kochali, a tym, którzy nas nienawidzą, dobrze czynili i szczerze modlili się o ich zbawienie, prosimy Ciebie, szybko wysłuchaj i jako łaskawy zmiłuj się.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy)

Kapłan: Umocnij w ziemi naszej pokój i pobożność, i wybaw nas z wszelkich wrogich ataków i nieszczęść, nie wydaj nas wrogom naszym i odstępcom na

podeptanie i zniszczenie, Panie, lecz szybko wysłuchaj i łaskawie zmiłuj się.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy)

Kapłan: Przemień wszelką troskę, narzekanie i nieszczęścia nasze w radość i wesele, daj stały pokój i uczyń nas mężnymi, wielkodusznymi, nieustraszonymi i niepokonanymi przez wrogie ataki, wszechmocny Królu, szybko wysłuchaj i zmiłuj się.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy)

Kapłan: Jeszcze módlmy się o zachowanie świętych naszych świątyń, tego miasta

i wszystkich miast, i krain od głodu, zarazy, trzęsienia ziemi, powodzi, ognia, miecza, napaści obcych plemion i walk bratobójczych, aby miłosiernym i

łaskawym był miłujący człowieka Bóg nasz, i odwrócił wszelki gniew na nas

nadciągający i wybawił nas od należnej i sprawiedliwej swojej kary, i zmiłował

się nad nami.

Chór: Panie, zmiłuj się (trzy razy)

Kapłan:Jeszcze módlmy się za wszystkich braci naszych i za wszystkich chrześcijan.

Kapłan: Albowiem jesteś Bogiem miłosiernym, Miłującym człowieka, i Tobie chwałę oddajemy, Ojcu i Synowi, i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Chór: Amen.

Modlitwa o pokój na Ukrainie: Panie Jezu Chryste Boże nasz, wejrzyj łaskawym Twym  okiem na udrękę i bolesne wołanie dzieci Twoich, na ziemi ukraińskiej przebywających. Wybaw lud Twój od wojny bratobójczej, powstrzymaj rozlew krwi, odwróć nadchodzące nieszczęścia. Pozbawionych dachu wprowadź w domy, nakarm głodnych, płaczących pociesz, rozłączonych połącz. Nie opuszczaj swojej owczarni, nie pozwól by zmarniała z powodu zawziętości braci, lecz rychłe pojednanie, jako Szczodry, racz zesłać. Zatwardziałych serca racz zmiękczyć i do poznania Twego skierować. Pokój Kościołowi Twemu i wiernym dzieciom jego daruj, abyśmy jednym sercem i jednymi ustami wychwalali Ciebie, Pana i Zbawiciela naszego na wieki wieków Amen.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.