Religia

Братья и сестры, в нашем приходе свт. Николая в Свиднице проводится обучение детей и молодежи начальных и средних школ Закону Божию. Занятия проходят в церковном доме, но имеют статус школьного обучения с выставлением оценок в школьный журнал в каждом полугодии. Время занятий согласовывается с родителями. Катехитический пункт зарегистрирован при школе № 105 и III Общеобразовательном Лицее. Согласно польскому законодательству, государство обеспечивает обучение Закону Божию даже одному ребенку данного вероисповедания, открывая для него класс с оплаченным педагогом. При этом посещение занятий по католической или другой религии не допускается. Чтобы записать ребенка на Закон Божий надо заполнить приведенный ниже бланк в 2 экземплярах (для дирекции своей школы и для настоятеля храма). Запись на очередной учебный год лучше всего совершить до конца апреля, чтобы в случае надобности открыть новый класс. Если у Вас есть вопросы звоните 885-688-401 или 74 852-52-57.

Настоятель храма прот. Петр Никольский

Przy parafii funkcjonuje pozaszkolny punkt katechetyczny dla uczniów szkół podstawowych i średnich zarejestrowany przy Szkole Podstawowej nr 105 oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Zajęcia odbywają się na plebanii w czasie uzgodnionym z rodzicami dziecka w wymiarze godzin uwzględnionym dla religii przez program nauczania dla odpowiednich klas.  W każdym półroczu uczniowie otrzymują zaświadczenie z oceną okresową,  które zanoszą do dyrekcji swojej szkoły. Dla utworzenia klasy wystarczy 1 osoba. Uwaga! Dzieci objęte nauczaniem religii prawosławnej nie mogą równolegle chodzić na zajęcia z religii katolickiej, bądź innej. Najlepiej dokonać zapisu dzieci na kolejny rok szkolny w kwietniu, żeby w razie potrzeby szkoła mogła otworzyć nową klasę.W razie pytań proszę dzwonić 885-688-401 lub 74 852-52-57.

ks. dr Piotr Nikolski, proboszcz

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. o sposobie organizowania nauczania religii w szkołach i przedszkolach. Dz. Ustaw 14 kwietnia 2014.

Aby zapisać dziecko na religię prawosławną należy wypełnić następujący druk w 2 egzemplarzach, jeden złożyć w dyrekcji swojej szkoły, a drugi na ręce proboszcza parafii:

Imiona i nazwiska rodziców                                                                   Świdnica………… ………………………………

………………………………

Adres zamieszkania

……………………………..

……………………………..

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr…..

W Świdnicy

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nauczanie religii prawosławnej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy szkole podstawowej nr 105 w Świdnicy dla mojego syna/córki  ……………………………………………….

Ucznia klasy ………szkoły ………………………………………w………….

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodzica…………………

Na podstawie rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. o sposobie organizowania nauczania religii w szkołach i przedszkolach. Dz. Ustaw 14 kwietnia 2014.