Proboszcz

Ks. dr Piotr Nikolski, duchowny prawosławny, urodził się w Moskwie 29.05.1970. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Moskwie odbywał zasadniczą służbę wojskową w Armii Radzieckiej w okolicach Astrachania (XII 1988-XI 1990). Właśnie pod wpływem doświadczeń życiowych i spotkania z o. ihumenem Andrejem (Listowerowem) wtedy dojrzała decyzja zostania kapłanem. Przed pójściem do seminarium około roku pracował jako psalmista w parafii św. Jana Chrzciciela w Kozłowie (diecezja Twierska) pod kierunkiem ks. Michaiła Gercewa. W r. 1991 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1993. W tymże roku rozpoczął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończone w r.1997 dyplomem magisterskim. W tym samym roku zawarł związek małżeński z Natalią Nikolską (mCerkiew055a córkę Łucję 2000 r urodzenia) i przyjął święcenia diakońskie (13.VII 1997) i kapłańskie (31.VIII 1997) z rąk Metropolity Warszawskiego  i całej Polski Bazylego. Pierwszą placówką duszpasterską była parafia przyklasztorna na Grabarce (IX 1997- IV. 1998). W kwietniu 1998 został przeniesiony do parafii św. Mikołaja w Narewce, a w październiku tegoż roku na własne życzenie do Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej. W latach 1998-2006 pracował w dojazdowych parafiach  w Wałbrzychu i Ząbkowicach Śl.  W roku 2003 obronił pracę doktorską pod tytułem „Tradycja prawosławna w mistyce Zachodu. Św. Jan od Krzyża w świetle tradycji ascetycznej Wschodu”.  W kwietniu 2006 został skierowany przez arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza do parafii św. Mikołaja w  Świdnicy i kilka lat później oficjalnie mianowany proboszczem.

Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych ks. Piotra Nikolskiego są relacje prawosławnej i rzymskokatolickiej tradycji ascetycznych w kontekście dialogu ekumenicznego. Od kilku lat zajmuje się tłumaczeniem prawosławnej literatury ascetycznej na język polski.

Od 2008 jest organizatorem warsztatów malowania ikon w Świdnicy.

Od 2009 naucza języka cerkiewnosłowiańskiego i liturgiki w Szkole Śpiewu i Czytania Liturgicznego w Cieplicach.

Wykłady monograficzne (zrealizowane)

Dla Instytutu Życia Wewnętrznego ?Carmelitanum? w Poznaniu (2003-2011):

1)     „Św. Jan od Krzyża w świetle prawosławnej tradycji ascetycznej”

2)     „Założenia i podstawy duchowości prawosławnej”

3)     „Wschodni Ojcowie- asceci IV- XIV w.”

4)     Spór o naturę Imienia Bożego, prehistoria, historia i wnioski teologiczne.

Dla Seminarium oo. Karmelitów Bosych w Poznaniu:

„Św. Jan od Krzyża wobec prawosławnej tradycji ascetycznej na tle relacji duchowości prawosławnej i katolickiej.”

Dla Uniwersytetu Warszawskiego (Fakultet Interdyscyplinarny Arte Liberalis):

Soborowość Prawosławia w rozwoju doktryny i duchowości Kościoła Wschodniego.

Dla Studium Chrześcijańskiego Wschodu przy Klasztorze oo. Dominikanów na Służewie

Założenia i podstawy duchowości prawosławnej

Dla Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej 2009-2010

Teologia ikony w świetle prawosławnej dogmatyki i duchowości

Tradycja Ascetyczna pierwszych wieków Kościoła.

Dla Akademii Ikony przy Muzeum Ikon w Warszawie: Świat Ikony 2012

 

Publikacje ks. dr Piotra Nikolskiego

 1. ?Problemy recepcji duchowości katolickiej na prawosławnym Wschodzie?, Cenobium nr 15, 2001.
 2. ?Stosunek św. Jana od Krzyża do świata i bliźniego?, Karmel 2/2002.
 3. ?Das Jahr Eintausend, der slawische Ritus und wir? w Justus Werdin ?Pilgerhandbuch?, Berlin 2003.
 4. ?Aspekt ascetyczny miłości braterskiej?  w ks. Bogusław Migut, Daniel Capała,  ?Kościół ? Naród ? Rodzina? Lublin 2004.
 5. ?Znaczenie tradycji ascetycznej w dialogu ekumenicznym? w ks. Piotr Jaskóła, ks. Rajmund Porada, ?Żyć ekumenią w kościołach lokalnych? Opole 2003.
 6. ?Odpowiedzialność za Słowo w Kościele prawosławnym? w Wojciech Popielewski ?Razem przy stole Słowa?, Poznań 2004.
 7.  ?Eucharystia ? łączy czy dzieli? Prawosławny punkt widzenia? w Leonard Górka ?To czyńcie na moją pamiątkę?, Warszawa 2005.
 8. ?Św. Jan od Krzyża wobec prawosławnej tradycji ascetycznej?, Poznań 2006.
 9. ?Warszawskaja Prawosławnaja Duchownaja Seminaria? w Prawoslawnaja  Encyklopedia t. VII, Moskwa 2004

10. ?Wrocławsko- Szczecinskaja Jeparchia? w Prawoslawnaja  Encyklopedia t. IX, Moskwa 2005.

11. ?Guyon? w Prawoslawnaja Encyklopedia t. XIII, Moskwa 2006

12. ?Prawosławie a dialog międzyreligijny? w S. J. Żurek ?Pokój dla Świata?, Lublin 2006

13. ?Dionisij (Waledinskij)? Prawoslawnaja Encyklopedia t. XIV, Moskwa 2007

14. ?Godność i pokora człowieka w rozumieniu prawosławnym?, w ks. dr  Jarosław Lipniak ?Jan Paweł II ? obrońca godności człowieka? Świdnica 2008.

15. ?Prawosławne spojrzenie na ekologię? w ks. dr  Jarosław Lipniak ?Ekoteologia w Kościołach chrześcijańskich?, Świdnica 2008.

16. ?Wyjątkowość Chrześcijaństwa i idea soborowości wobec globalizacji świata? w Paula Marcinkowska, Ks. Paweł Gwiazda ?Między Wschodem i Zachodem?, Warszawa 2008.

17. ?El caracter de la experiencia de la Pasion en tradicion ortodoxa?  w  Jose Luis Gomez Urganez, Cristina Gonzalez Caizan ?La semana en las culturas de los confienes de la cristiandad oriental y occidental?, Zaragoza 2008.

18. ?Świadek Jedności mistycznej św. Jan od Krzyża?, w ?Miniatury ekumeniczne, księga pamiątkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005)? red. Adam Mazurek. Warszawa 2009.

19. ?Miejsce medytacji w prawosławnej kulturze ascetycznej? w ?Medytacja, postawa intelektualna, sposób poszukiwania, gatunek dyskursu? red. Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Saganiak, Warszawa 2010.

20. ?Opieka Matki Bożej?  kwartalnik  Pod Płaszczem Maryi 3/2010 (43).

21. ?Dzień Pański w Kościele Prawosławnym w świetle kapłaństwa powszechnego chrześcijan? w ?Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów? red. Bp Andrzej Czaja, ks. Zygfryd Glaeser. Opole 2012.

22. ?Kapucyny? Prawoslawnaja Encyklopedia t. XXX, Moskwa 2012

Prace translatorskie:

 1. Św. Teofan Rekluz ?Droga do zbawienia? Kraków, Tyniec 2002.
 2. Św. Teofan Rekluz ?Słowa o modlitwie? Kraków, Tyniec 2004.
 3. Archimandryta Sofroniusz (Sacharow) ?Św. Sylwan z Góry Atos? Białystok  2008.

Adjustacje i konsultacje

 1. ?Zdobyty płomień? (listy starca Jana z Wałaamu) Kraków 2004 (adjustacja i przypisy)
 2. Gabriel Bunge ?Inny Paraklet?, Kraków 2001 (adjustacja tłumaczenia tekstów liturgicznych)
 3. Paul Eudokimow ?Życie duchowe w mieście?, konsultacja teologiczna tłumaczenia polskiego.